Syed Ahmed Pasha

   K. Narasimha

     S. Mahesh

       A. Santosh

         M. Praveen Kumar

           R. Hari Krishna

             Shaik Hussain Basha

               P. Naveen Reddy

                 P. Mohan Reddy

                   CH. Sekhar